Podmínky

1. Úvod

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi agenturou Fotbalove-soustredeni.cz, zastoupena: David Bujnovský IČ-76333906 a zákazníkem. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky.

Klientem je fyzická, nebo právnická osoba, poptávající sportovní soustředění z jednom ze zvolených sportovním areálu. Zprostředkovately jsou vlastníci Trainingslager.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a zprostředkovately vznikne dnem potvrzení objednávky klienta. Nikoliv poptávky. Na základě písemné objednávky (online objednávkou nebo e-mailem) zašle provozovatel klientovi zálohovou fakturu a zároveň rezervuje požadovaný volný termín. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s veškerými službami a podmínkami spojenými se sportovním soustředěním. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek veškerých osob uvedených na přihlášce odpovídá klient (osoba), který objednávku podal.

3. Úhrada služeb

Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech a elektronicky na internetových stránkách provozovatele, případně individuální domluva mezi klientem a zprostředkovately.

Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi zpostředkovatelem a klientem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 50% z celkové ceny týdenního pobytu a 100% z víkendového pobytu v termínu splatnosti, pokud se zprostředkovatel s klientem nedomluví jinak. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování. V případě, že klient nezaplatí zálohovou fakturu na pobyt ve výši 50 % předpokládané ceny v termínu splatnosti faktury, může provozovatel zrušit rezervaci termínu klienta!!!

4. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě na přihlášce, zrušit pobyt kdykoliv před začátkem pobytu (v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými stornovacími podmínkami). K povinnostem klienta patří včas zaplatit dohodnutou zálohu, uchovat potvrzenou objednávku, případně doklad o zaplacení zálohy a na požádání tyto dokumenty předložit zprostředkovately, dodržovat interní předpisy zařízení a uhradit veškeré škody způsobené v rekreačním zařízení.

5. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

Zprostředkovatel si ukládá za povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5. Právem zprostředkovatele je v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu, b) změnit ceny, c)změnit rozsah služeb, d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. V tomto případě vrátí provozovatel 100% zaplacené ceny zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy zprostředkovatel bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

6. Stornovací podmínky

a) Pobyt je závazně rezervován ze strany ubytovatele po obdržení zálohy od objednatele, je-li tato záloha ubytovatelem požadována.

b)Záloha je nevratná.

c) Uhrazením zálohy souhlasíte s danými storno podmínkami.

d) Přesun termínu soustředění je možný, pokud se domluví obě strany a pokud bude volný termín.

e) Doplatek pobytu se platí na místě při nástupu na ubytování vždy za celý objednaný pobyt, případně převodem před začátkem soustředění.

f) Při týdenních soustředěních se platí plná cena bez ohledu na počet dní skutečně strávených v ubytovacím zařízení a bez ohledu na počet odhlášených jídel.

g) Příjem od 14:00, pokoje musíte opustit do 10:00, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

h) Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky v následující výši:
➢ Storno pobytu více jak 30 dnů před datem začátku soustředění – poplatek ve výši smluvené zálohy, maximálně ve výši 40% celkové ceny.
➢ Storno pobytu 29 – 16 dnů před datem začátku soustředění – poplatek ve výši 60% celkové ceny.
➢ Storno pobytu 15 – 8 dnů před datem začátku soustředění – poplatek ve výši 80% celkové ceny.
➢ Storno pobytu do 7 dnů, včetně před datem začátku soustředění – poplatek ve výši 100% celkové ceny a
➢ v případě, že Objednavatel nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezervovaného soustředění, účtuje Zprostředkovatel storno poplatek 100% z ceny objednávky. Zprostředkovatel toleruje 10% snížení počtu osob ve skupině. Je-li snížení počtu osob ve skupině větší než 10%, budou uplatněny výše uvedené storno podmínky.

Klient má právo kdykoli odstoupit od smluvního vztahu (potvrzené objednávky pobytu) a to výhradně písemnou formou. Provozovatel musí v termínu do 21 dnů po doručení písemného zrušení smluvního vztahu – potvrzené objednávky pobytu, vyúčtovat a s odečtenými storno poplatky. Výše storno poplatků se rozumí složená záloha.

7. Reklamace pobytu (služeb)

V případě, že služby uvedené na přihlášce (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má klient právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad na zařízení objektu, uplatnit reklamaci ihned na místě u zprostředkovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb protokol o reklamaci, který musí podepsat obě strany. Bude-li reklamace, po prošetření, shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení je povinen provozovatel oznámit klientovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je provozovatel povinen vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace.

8. Pojištění

Provozovatel nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Klientovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v České republice „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

9. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 28.10.2015. Platnost je omezena vyhlášením nových všeobecných podmínek a platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.